Sverige långt ifrån jämställdhet i många frågor

Det är dags sänka jämställdhetsfanan vi länge stoltserat med i Sverige. Tyvärr är samhället inte lika jämställt som vi tror och det behövs många åtgärder för att ge kvinnor lika förutsättningar. Vi tar fortfarande högre ansvar för obetalt hemarbete och lyfter lägre löner, vilket i sin tur påverkar pensionen och kan leda till fattigdom. Som kvinnlig entreprenör har du också betydligt sämre förutsättningar att finansiera och utveckla ditt bolag – bara 1 procent av riskkapitalet går till kvinnoägda bolag.  

Därför måste vi arbeta tillsammans, ifrågasätta politiken och kräva reformer som leder till positiv förändring. Jämställdhetsfrågan är inte bara viktig för oss idag, den är viktig för att skapa en bättre framtid för våra barn – ett samhälle där kvinnor och män kan leva, arbeta och driva företag på lika villkor.

SaveLend_0049

Kvinnor tar fortfarande ansvar för hem och familj i större utsträckning. Fotograf: Maja Hoffner, ©wonderwomen.se

Jämställdhet har blivit en icke-fråga men många problem behöver adresseras

Enligt en undersökning av Fredrika Bremer Förbundet 2021, anser bara drygt hälften av män att inkomstgapet och jämställdhetsfrågan är ett problem. Jämställdhet har blivit en icke-fråga. I och med att männen i större utsträckning sitter i ledande positioner så måste kvinnor bli ännu mer drivande, frågor som behöver adresseras är bland annat:

  • Jämställda löner och pensioner
  • Lika arbetsbelastning för obetalt hemarbete
  • Fler kvinnor i ledande positioner
  • Bättre tillgång till finansiering
  • Nätverk och mentorskap för kvinnliga entreprenörer
SaveLend_0028

Flertalet frågor behöver adresseras för att kvinnor ska kunna leva och verka i samhället på lika villkor som män. Fotograf: Maja Hoffner, ©wonderwomen.se

Högre utbildning men lägre lön och ännu sämre pension

Generellt sett är kvinnor mer högutbildade än män, men trots det lyfter kvinnor lägre löner oavsett sektor. Vår genomsnittliga arbetsinkomst är bara 77 procent av männens, vilket i sin tur påverkar pensionen negativt. Sverige har det största pensionsgapet i Norden, hela 28 procent (jämför med 8 procent i Danmark och 5 procent på Island).

Gällande tjänstepension är skillnaden mellan kvinnor och män ännu större, hela 48 procent. Kvinnors låga pensioner innebär att många av riskerar fattigdom eller att bli ekonomiskt beroende av sin partner, en stor inskränkning av kvinnors fri- och rättigheter.

En faktor som ofta adresseras som argument gällande löneskillnaderna är att kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än män, vilket till mycket beror på att kvinnor fortfarande utför mer av det obetalda hemarbetet. Men även om alla kvinnor i Sverige skulle börja jobba heltid så skulle lönegapet bara minska med 10 procent.

Trenden för kvinnor inom ledande positioner är negativ

Den senaste tiden har Sverige förlorat flera kvinnliga VD inom större organisationer. Nu är vi nere på strax under 10 procent i storbolagen. Att lämna en vd-position är inget märkligt i sig men rekryteringsbolagen misslyckas fatalt med att tillsätta nya vd-kvinnor, det säger Amanda Lundeteg, vd Allbright i senaste allbright-rapporten.

Rekryteringsfrimorna är möjligheternas grindvaktare och tyvärr är de sämre på att erbjuda jobbmöjligheterna till kvinnor än bolagen själva. Endast 13 procent av uppdragen går till kvinnor genom rekryteringsbolagen, jämfört med 25 procent inom internrekrytering. Kvinnor är också i högre utsträckning utsatta för åldersdiskriminering än män.

Kompetens och erfarenhet borde rankas högst gällande rekrytering för vd-poster, men så är inte fallet. Istället handlar det om vilket kontaktnät du har och huruvida du som kvinna når förbi rekryternas grindvaktarfunktion, det vill säga om du blir presenterad som en kandidat till bolaget.

SaveLend_0025

Om du är utrikesfödda kvinna och äldre än 60 år, så löper du hög risk att bli diskriminerad gentemot i rekryteringsprocesser.

Kvinnliga entreprenörer ges sämre förutsättningar än män

Endast en fjärdedel av företagarna i Sverige är kvinnor, vilket är betydligt mindre än EU-geenomsnittet som ligger på 32 procent. Vi ligger på europabotten för kvinnligt företagande, det saknas helt enkelt rätt förutsättningar för kvinnor att driva företag på lika villkor som män, bland annat problem med kapital, kapitalanskaffning och fördelning av statliga medel.

I och med att kvinnor bara äger en fjärdedel av bruttokapitalet i Sverige har vi sämre grundförutsättningar för att starta bolag och utveckla vår företagsverksamhet. bolag. Och trots att många undersökningar och rapporter visar på att det är lönsamt att investera i kvinnoägda bolag har vi svårare att hitta finansiärer. De statliga medel som utdelas gynnar fortfarande män i större utsträckning,

– Det är skämskudde på det. De statliga aktörerna ska vara förebilder. Man ska dock veta att 10 procent av Almis kapital går till kvinnor. Det är fortfarande lite, men jämfört med riskkapital i övrigt där det bara är en procent, så är det betydligt bättre, säger jämställdhetsministern Paulina Brandberg i en intervju med Fredrika Bremer Förbundet.

En annan viktig faktor för att vi kvinnor ska kunna driva bolag på samma villkor som män är att obetalt hemarbete fördelas jämnt mellan könen.

SaveLend_0004

På Wonder Women samarbetar vi med partners inom olika sektorer i näringslivet. Bilden är från en nätverksträff i samarbete med SaveLend Group.

Wonder Women arbetar för att stärka kvinnliga företagares positioner i svenskt näringsliv

På Wonder Women arbetar vi för att förbättra förutsättningarna för kvinnliga entreprenörer. Genom att bli medlem i ett nätverk och arbeta tillsammans med andra kvinnor som driver företag kan vi hjälpa varandra. I nätverket delar vi med oss av vår kunskap och refererar till varandras verksamheter. Dessutom samarbetar Wonder Women även med partners som är större aktörer inom svenskt näringsliv. Hos dem kan du som kvinna få rådgivning inom finans, ekonomi och bolagsutveckling.

Alla kan medverka till förändring, både som privatperson och företag

Det är även upp till var och en av oss att ta ansvar. Som privatperson kan du verka för jämställdhet genom att anlita tjänster och köpa produkter från kvinnligt ägda bolag. Om du representerar en organisation eller ett företag som vill samarbeta med Wonder Women för ett jämställt samhälle med lika förutsättningar för kvinnliga entreprenörer kontakta oss gärna.

 

Källhänvisning:

https://fredrikabremer.se/hertha/hertha-granskar-jamstalldhetspolitik/

https://www.allbright.se/nyheter/rapport-rekryteringsbolagen-naringslivets-grindvakter

https://fredrikabremer.se/hertha/jamstalldhet-pa-retratt-i-varldens-mest-jamstallda-land/

https://sverigeskvinnoorganisationer.se/ekonomisk-jamstalldhet/